Category Archives: Uncategorized

Religiösa värderingar hos muslimska SFI-elever

Examensarbete för kandidatexamen Vårterminen 2016 Den som säger sig tillhöra en viss religion kan i praktiken vara mer eller mindre troende, eller inte troende alls. Det kan handla om att man firar vissa högtider men utan att särskilt bry sig … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Neither Cargo nor Cult

”Diskutera och problematisera huvudtemat i Martha Kaplans bok Neither Cargo nor Cult, alltså i vilket avseende menar hon att cargo cult inte existerar? Diskutera och problematisera den koloniala konstruktionen av cargo cult. Vilka konsekvenser har denna konstruktion haft för studiet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nuu-chah-nulths kultur och religion i dagens situation

”Hur kan vi se på nuu-chah-nulths kultur och religion i dagens situation? Varför är religionen och den traditionella kulturen så vital hos vissa kategorier, segment av nuu-chah-nulth och Coast Salish (samt hos tlingit) i jämförelse med många andra grupper på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Den samiska björnceremonin

”Redogör för den samiska björnceremonin och diskutera kortfattat de olika typer av källmaterial som kan användas vid studiet av björnceremonin. Diskutera källkritik, dvs. förtjänster och svårigheter som är kopplade till de arkeologiska, skriftliga respektive muntliga källorna.” Ceremonielet vid björnjakten börjar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Olyckor, sjukdomar och häxeri hos azande

”Beskriv förhållandet mellan olyckor och sjukdomar och föreställningar kring häxeri hos azande. Hur kopplas dessa föreställningar i sin tur till detta folks praktiker kring divination? Evans-Pritchards bok om azandes häxeriföreställningar har sitt ‘etnografiska presens’ runt 1920- och 1930-talen. I Westerlunds … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Muslimska brödraskapet i Europa och Sverige

Innehåll Inledning Syfte Metod Källor Islamismens framväxt Brödraskapet i Europa Vem är en broder? Federation of Islamic Organizations in Europe European Council for Fatwa and Research Al-Qaradawi – brödraskapets ideolog Islamiska förbundet i Sverige Representationsproblemet Identitetspolitik Partipolitisk verksamhet Diskussion Sammanfattning … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Varför finns religion?

Evolutionsbiologiska, kognitionspsykologiska, fenomenologiska, teologiska, existensfilosofiska, sociologiska och psykoanalytiska svar på frågan om varför religion finns. Därtill några kommentarer om den reduktionism som alla dessa svar bygger på, och slutligen ett försök till syntes. Evolutionsbiologiska och kognitionspsykologiska svar De evolutionsbiologiska och … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment