Samhället som social konstruktion och religionens betydelse

”Vilket är enligt Peter Berger förhållandet mellan socialt normsystem (nomos) och religiös världsbild (kosmos)! Hur skapas och upprätthålls en meningsfull världsbild? I vilken mening är verkligheten enligt Peter Berger en ’social konstruktion’? Vilken är religionens legitimerande roll enligt Berger och vad innebär religionens ’plausibilitetsstruktur’?”

Berger menar att samhället är en social konstruktion, ett normsystem konstruerat av kollektivet av individer som utgör samhället, och att denna konstruktion upprätthålls genom sociala processer som kontinuerligt reproducerar samhället. Samhället konstrueras genom det mänskliga beteende som dess medlemmar utövar (externalisering), genom de fysiska och mentala fenomen som dessa beteenden resulterar i och som framstår som faktiska och externa av de som producerat dem (objektivisering) och genom att denna verklighet tas in från den objektiva omgivningen och blir till människornas egen subjektiva förståelse (internalisering). Individer utövar mänskligt beteende, som blir till konventioner, som lärs in.[1]

Nomos innebär att införa en ordning på mänsklig erfarenhet. Ett samhälle har en struktur, dess innehåll är given av människors erfarenheter. Samhällstrukturen är en ordning, en nomos, av samhällsmedlemmarna aktiviteter.[2] När nomos uppfattas som den naturliga ordningen, oavsett om denna ordning givits en kosmologisk eller antropologisk förklaring, har den fått en stabilitet som härletts ur mäktigare källor än samhällsmedlemmarnas egna ansträngningar. Berger menar att det är här som religion tar plats i beskrivningen av samhället.[3] Religion innebär en totalordning av verkligheten, en uppfattning att hela universum har betydelse för människan. Religion kan därför betecknas som externalisering dragen till sin yttersta möjliga punkt.[4]

Om dessa processer störs förstörs individens uppfattning om samhället såväl som dess struktur. För att upprätthålla ett samhälle krävs alltså en bas i form av dessa processer och denna bas kallar Berger för dess plausibilitetsstruktur. Som exempel tar Berger upp Pizarros erövring av inkariket på 1500-talet. När Pizarro avrättade inkan Atahualpa, bröt han plausibilitetsstrukturen i inkasamhället. Religionens legitimitet, både som samhällsstruktur och för individerna i samhället, förlorades när inkan, den essentiella delen i samhällets politiska och religiösa struktur, så enkelt kunde fångas och dödas av de främmande männen.[5]

Berger påpekar att detta inte innebär att religion reduceras till en sociologisk teori. Poängen är snarare att samma mänskliga aktiviteter som producerar samhälle också producerar religion.[6] Vad som särskiljer religiösa konventioner från sociala diton verkar inte vara riktigt klart, möjligen bara att religion har att göra med övernaturliga fenomen. Här kan man antagligen jämföra å ena sidan med Durkheims tydligt reduktionistiska teori och Eliade som menade att man inte kan reducera religion till någonting annat för att man då förlorar det enda som gör religion annorlunda – det heliga.

Religion har ofta använts för att förklara och motivera samhällsstrukturen.[7] Europeiska kungar av guds nåde legitimerade sin ställning som given av en högre makt. Muslimska härskare legitimerade sig som upprätthållare av den gudomliga lagen, shari’a, dvs som garanter för ultimat rättvisa. Själva det religiösa systemet i varje samhälle behöver också vara legitimt – de behöver kunna ge svar på etiska frågor som kan accepteras av alla eller de flesta. När så inte är fallet förlorar religionen sitt anspråk på att vara ett system som förklarar verkligheten. Ett givet exempel från vår kulturkrets är förstås hur den kristna guden kan vara allsmäktig och alltigenom god och samtidigt tillåta ondska och lidande.[8] För att kristendomen skall vara legitim som religion (och samhällsbärande struktur) behövs en förklaring av denna givna motsägelse som accepteras av flertalet, vilket inneburit att många kloka huvuden försökt förklara saken fram till våra dagar.

Berger menar vidare att den vittgående sekulariseringen av samhället har inneburit att traditionella religiösa beskrivningar av verkligheten inte längre uppfattas som plausibla.[9] Eller vice versa – samhällets samlade kunskapsproduktion innebär efterhand att religiösa världsbilder inte längre uppfattas som trovärdiga och att samhället därmed sekulariseras. Berger beskriver sekulariseringen av samhället som en process som påbörjats genom kapitalismens och industrialismens genombrott och från samhällets ekonomiska sfär, som varit ”befriad” från religion, spridits till övriga delar av samhället. Efterhand har religion förvisats från samhället till den begränsade privata sfären där den fortfarande har en betydande roll.[10]

Bergers samhälle är förstås det amerikanska för 45 år sedan och vad det har att göra med nutida förhållanden, särskilt svenska, är inte alls uppenbart. Man kan kanske ta det som ett exempel bland andra, som korstågen och jihad, snarare än ett försök till nutida relevants. Hur som helst menar Berger att individen givits möjlighet att välja bland många olika synsätt (pluralism) och att religion kommit därför att marknadsanpassas – man säljer en religiös uppfattning.[11]

Referenser

Berger, Peter L. (1990): The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. New York.

[1] Berger, s. 4.

[2] Berger, s. 17.

[3] Berger, s. 25.

[4] Berger, s. 27.

[5] Berger, s. 45.

[6] Berger, s. 48.

[7] Berger, s. 29.

[8] Berger, s. 53.

[9] Berger, s. 127.

[10] Berger, s. 128

[11] Berger, s. 145.

Advertisements

About eklektikernsblogg

Mycket lättpåverkad
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s