Monthly Archives: August 2014

Myt, rit och makt i det förkristna Norden

”Vilka teoretiska och fenomenologiska modeller använder Sundqvist i sina studier av fornskandinavisk religion? På vilket sätt f inns ett samband mellan myt, rit och makt i det förkristna Norden, enligt Sundqvist? Hur legitimerades makt i vikingatidens samhälle? Hur kan man … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Begreppet myt

”Vad menar Rydving med termen myt och hur tycker han att den ska tillämpas? Varför tycker Rydving att begreppet myt är svårfångat? Vad betyder mythos och logos i de äldre grekiska texterna?” Ryding menar att mytbegreppet inom religionshistorien traditionellt sett … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hermeneutisk analys av “Härskarmaktens natur”

”Vilka metoder använder Gilhus då hon analyserar den koptiska papyrustexten från Nag-Hammadi (”Herskermaktens natur”)? Vad menar hon med begreppen och uttrycken ”intertextualitet”, ”strukturalistisk metod” och ”de vetenskapliga paradigmens betydelse”? Ge några exempel på de resultat som Gilhus hermeneutiska analys av … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Filologins roll i religionshistoriska studier

”Vad menar Thomassen med en filologisk metod? Varför är det så viktigt med språkkunskaper i religionshistoriska studier? Vilka är textkritikens främsta uppgifter? På vilket sätt är filologin viktig för religionshistoriska/-vetenskapliga studier rent allmänt? Ett språk kan sägas vara essensen av … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Det teckentydande paradigmet

”Vad menar Carlo Ginzburg med det ”teckentydande paradigmet” som vetenskaplig metod? Hur förhåller det sig till andra sätt att söka kunskap? Vilka kunskapsområden är mest aktuella i hans presentation av det teckentydande paradigmet? Vilken användning kan det ha inom religionshistoriskt/-vetenskapligt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rituella fält

Rituella fält ”Vad menar Tord Olsson med ”rituella fält” och hur menar han att man som forskare bäst får kunskap om dem? Vilka typer av religionsuppfattning och -forskning vänder han sig emot? Hur ser du själv på hans rekommendation av … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rites de passage

”Redogör för begreppet ’passagerit’ (rites de passage) och för passageritens struktur. Analysera Victor Turners beskrivning av kungainstallationen hos Ndembu i Zambia och redogör för ritualens olika faser och den symbolik som förekommer i dem. Diskutera den liminala symboliken och begreppet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment