Koranens tillkomst

Redgör för vad som kännetecknar den muslimska historiska beskrivningen av koranens tillkomst samt utvecklingen av nedtecknandet av koranen. Vilka skillnader finns mellan den muslimska historiebeskrivningen och det orientaliska perspektivet? ”

Den dominerande traditionella beskrivningen av koranens tillkomst har vi framför allt fått genom ett antal hadither[1]. Uppenbarelsen startade med att Muhammed under en retreat i bergen utanför Mekka år 610 mottog den första versen i det som kom att bli koranen. Under de följande 22 åren fram till hans död uppenbarades sedan koranens alla verser för honom och han reciterade dem i sin tur efterhand för sina följeslagare som memorerade verserna eller skrev ner dem på vad som fanns tillhanda.

Den första kalifen Abu Bakr uppdrog åt Zayd ibn Thabit, en av Muhammeds sekreterare, att sammanställa alla verser i en bok. Anledningen sägs ha varit att ett stort antal av de muslimer som memorerat hela koranen dog i ett slag under Ridda-krigen[2] – koranen riskerade att skatta till förgängelsen. Den sammanställda koranen lämnades senare till Hafsa, en av Muhammeds fruar och dotter till den andra kalifen Umar[3].

Efterhand som kalifatet expanderade uppstod olika läsarter i olika landsändar. Personer med annan bakgrund än arabisk kom att memorera koranen och recitera den, men språksvårigheter kan ha bidragit till osäkerhet om uttal. Osämja uppstod om vilken läsart som var den bästa eller rätta. Enligt traditionen hade även några av följeslagarna egna fullständiga samlingar vars texter avvek från varandra och från Zayds redigering[4].

Den tredje kalifen Uthman uppdrog därför ca år 650 åt en grupp ledd av Zayd att samla in varianterna, inklusive Hafsas kopia, och bestämma en kanonisk form. Vid konflikt mellan varianterna (och redaktörerna) skulle Quraish dialekt avgöra vilken variant som skulle gälla. Efter att ha sammanställt kanonen kopierades den och skickades till kalifatets viktigaste centra/städer. Man beordrade att alla andra varianter skulle  förstöras[5].

Sedermera uppstod ändå olika varianter av Uthmans redigering. Beroende på att den arabiska skrift som användes för de tidiga manuskripten är en så kallad defekt skrift – grupper av konsonanter skrivs med samma tecken och vokaler saknas oftast – kan samma text ges flera olika bokstavliga meningar[6]. Efterhand kom olika diakritiska tecken att användas för vokalisering och bestämning av konsonanter. Valen av konstanter och vokaler kom att ta olika vägar vilket skapade de olika läsarterna. Eftersom de utgår från samma text utan diakritiska tecken betraktas de ändå som en och samma oförvanskade text[7], trots att de innehåller olika ord.

En avvikande muslimsk berättelse om koranens tillkomst står att finna hos Ibn Sa’d (d. 845), som ansåg att koranen sammanställdes redan under profetens liv[8]. Det verkar inte vara lätt att ta reda på vad han byggde den åsikten på. Möjligtvis tog han fasta på att Muhammed har rapporterats recitera hela koranen en gång per år inför ängeln Gabriel. Koranen måste då kontinuerligt ha sammanställts under Muhammeds livstid (även om endast i muntlig form).

Så långt den muslimska traditionen. Angående den här frågans ”orientaliska” perspektiv utgår jag från att den gäller alternativa perspektiv till den trosvissa muslimska traditionen[9]. Forskarna bakom dessa alternativ kan delas upp i tre grupper: Revisionister som förkastar den muslimska traditionen i sin helhet och anför radikalt annorlunda berättelser om koranens tillkomst, forskare som anser att kritisk analys bekräftar åtminstone delar av traditionen, och sist den stora gruppen: skeptiker som inte accepterar den muslimska traditionen men också anser att revisionisterna saknar belägg för sina alternativa berättelser.

Larsson uppger i sin bok ”Att läsa koranen, en introduktion” att källorna som beskriver koranens tillkomst är daterade till 200 år efter Muhammeds död[10] och att det saknas evidens i form av manuskript från den tid då koranen skall ha kanoniserats[11].  Därmed är det naturligt att det stora antalet forskare är skeptiska till både den muslimska traditionen och alternativa beskrivningar vilka tack vare det spröda källmaterialet som bäst kan vara spekulativa.

Källornas sena datering har fått forskare som John Wansborough, tillhörig det radikala lägret, att i detta sammanhang tala om den traditionella beskrivningen av koranens tillkomst som en ”frälsningshistoria” som speglar muslimernas situation i Irak under slutet av 700-talet och behov att skapa en muslimsk identitet skild från judarnas[12].

Till den grupp som anser att en del av den muslimska traditionen åtminstone är värd att beakta hör Harald Motzke. Han anser att haditherna trots osäkerheter ligger närmare i tid till de händelser de beskriver än andra källor och därför äger en viss trovärdighet och att de som anför mer radikala alternativ inte lyckats göra dem mer trovärdiga[13].

Samtidigt som muslimer gärna framhåller koranens textuella integritet innehåller den muslimska traditionen berättelser om texter som tydligt avvikit från den uthmanska redigeringen. Flera följeslagare, bland annat Ibn Mas’ud ochUbayy Ibn Ka’b, skall ha sammanställt privata manuskript och vägrat att förstöra dem[14] [15]. Dessa har inte överlevt till våra dagar men har diskuterats av muslimska lärde som konstaterat att de hade vissa betydelsefulla skillnader[16]. Det är även så att en del hadither talar om verser och hela suror som glömts eller tappats bort[17]. Det synes mig som att alternativa texter och en gradvis utveckling är en del av den muslimska traditionella beskrivningen av koranens tillkomst.

Ett mycket intressant fynd är det tidiga manuskript som hittades i stora moskén i Sana’a i Yemen 1972[18]. Detta manuskript, kallat Sana’a 1, har inte behandlats i någon större utsträckning förrän år 2012 då Behnam Sadeghi och Mohsen Goudarzi transkriberade och analyserade ungefär hälften av manuskriptets kända sidor[19] och publicerade resultatet i essän “San’aa 1 and the Origins of the Qur’an”. Manuskriptet är en palimpsest – en äldre text har tvättats bort från sidorna som sedan fått en ny text. Efterhand har den gamla texten återuppstått genom kemiska förändringar i kvarblivet bläck[20]. Manuskriptet har åldersbestämts med kol-14 till före år 671 med 99 % sannolikhet, före 661 med 95,5 % och före 646 med 75 %[21]. Chansen är alltså stor att manuskriptet kom till före Uthmans redigering.

De analyserade sidorna av Sana’a 1 innehåller relativt många skillnader jämfört med Uthmans redigering såväl som jämfört med följeslagarnas privata manuskript – många gånger fler skillnader än vad åtminstone Ibn Mas’uds manuskript rapporteras ha haft[22]. Förutom mindre skillnader i form av till exempel prepositioner och pronomen och förändringar i person och modus[23] uppvisar manuskriptet även tillägg eller frånvaro av ord och sekvenser av ord, verser med ombytt ordning och saknade verser[24].

Sadeghi och Goudarzi föreslår på grundval av skillnaderna mellan Uthmans redigering, följeslagarnas manuskript och Sana’a 1 att det funnits en tidigare, gemensam ”profetisk prototyp” av koranen[25]. Man är alltså inne på samma spår som för Nya Testamentets tre synoptiska evangelier: hypotesen om den gemensamma källan Q.

Med tanke på att endast hälften av manuskriptet analyserats och att få sidor analyserats av fler än dessa två forskare och att de tydligen betraktar sin analys som översiktlig, lär vi få höra mycket mer om detta manuskript och vad det innebär för vår förståelse för koranens tillkomst.

Referenser

  1. Larsson, Göran: ”Att läsa koranen, en introduktion”. Verbum förlag, Stockholm, 2006.
  2. Sadeghi, Behnam & Goudarzi, Mohsen: “San’aa 1 and the Origins of the Qur’an”. Der Islam Bd. 87, s. 1-129. DOI 10.1515/islam-2011-0025.

 

 


[1] Till exempel Al-Bukhari 6:60:201 om Abu Bakrs uppdrag till Zayd ibn Thabit.

[2] Ridda-krigen utkämpades mot de arabiska stammar som avfallit från islam efter Muhammeds död, antagligen för att deras lojalitet inte var svuren till islam utan till honom personligen. Abu Bakr redde ut den missuppfattningen, vilket kan tolkas som att det var hans insats snarare än Muhammeds som i praktiken etablerade islam som samhällssystem.

[3] Larsson, s. 15.

[4] Larsson, s. 16.

[5] Larsson, s. 16.

[6] Angående arabiskan, se t.ex. en.wikipedia.org/wiki/Defective_script. Angående frånvaron av diakritiska tecken i tidiga manuskript, se www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/ för en listning och diskussion.

[7] Sadeghi & Goudarzi, fotnot 2, s. 2.

[8] Larsson, s. 19.

[9] Jag gör detta antagande pga att sedan Ewards Said berömda/beryktade uppgörelse i sin bok ”Orientalism” betecknar ”orientalist” inte längre en (oftast västerländsk) forskare med särskilt intresse för ämnen som berör orienten utan är ett nedsättande omdöde som närmast har innebörden ”postkolonialist” med alla dess ideologiska konnotationer.

[10] Larsson, s. 16.

[11] Larsson, s. 17.

[12] Larsson, s. 18.

[13] Larsson, s. 20.

[14] Larsson, s. 20.

[15] Sadeghi & Goudarzi, s. 19.

[16] Sadeghi & Goudarzi, s. 19.

[17] Till exempel versen om stening  (Sahih Al-Bukhari, 8:82:816) och versen om den omättlige Ibn Adam (Sahih Muslim, 2285). Muslimer har föreslagit diverse sätt att förklara berättelserna om saknade verser, t.ex. abrogering.

[18] Larsson, s. 20.

[19] Existensen av den andra halvan var inte känd vid tidpunkten. Se www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/soth.html för en beskrivning av hela historien runt fyndet och återfyndet av Sana’a 1.

[20] Sadeghi & Goudarzi, s. 5-6.

[21] Sadeghi & Goudarzi, s. 9.

[22] Sadeghi & Goudarzi, fotnot 40, s. 20.

[23] Sadeghi & Goudarzi, s. 20.

[24] Sadeghi & Goudarzi, s. 23.

[25] Sadeghi & Goudarzi, s. 22.

Advertisements

About eklektikernsblogg

Mycket lättpåverkad
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s