Monthly Archives: January 2013

Eliades synsätt kontra Freud och Evans-Pritchard

”Jämför Eliades synsätt och forskningsmetodik med Sigmund Freud å ena sidan och E E Evans-Pritchard å den andra!” Eliades utgångspunkt är att religion inte kan beskrivas genom att reducera den till någonting annat, för då missar man det enda som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Religioner och revolutioner

”Vilka religionsformer urskiljer Lincoln (1986) i spänningsfältet där motstridiga intressen tävlar om rikedom, makt och prestige? Redogör för dessa religionsformers drag och ge exempel på religioner!” Lincoln inleder med att klassificera religiösa teorier i grupperna romantiska respektive materialistiska tolkningar av … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Religiösa och sekulära ritualer

”Sered (1994) talar om religiösa respektive sekulära ritualer. Hur verkar dessa kunna användas och vad skiljer dem åt? Jämför även med de nyandliga ritualer Hornborg (2007) behandlar!” Sered beskriver ritualer hos barnaföderskor på ett BB i Israel. Vanligtvis är sammanhanget … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ritualer – typer och komponenter

”Redogör för olika typer av ritualer och de komponenter som ofta kan ingå i ritualer!” Framställningen bygger i allra högsta grad på Arvidsson (s. 52-55). Kalendariska riter följer årstiderna, solen eller månen eller andra i naturen observerbara faser. Den traditionella … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Voluspá och Ibn Fadlan i ett genusperspektiv

”Diskutera vilka genusperspektiv man kan lägga på Voluspá och Ibn Fadlan!” När Ibn Fadlan beskriver ruserna beskriver han männen, utan att särskilt påpeka att så är fallet. I Ibn Fadlans (eller översättaren/redaktörens) ögon är männen alltså normen för ruserna. När … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Genus och religion inom kristendom, new age och hinduism

”Jämför och kontrastera de perspektiv på genus och religion Sky (2009) tar upp vad gäller kristendom, new age samt hinduism!” För kristendomens del resonerar Sky först om den över huvud taget har någon signifikant betydelse i dess kärnområde, dvs västerlandet. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sambandet mellan religion och samhälle hos Durkheim, Marx och Weber

”Redogör för likheter och olikheter i synen på sambandet mellan religion och samhälle hos Durkheim, Marx och Weber!” Durkheims forskning utgår från studier av australiska stammars totemdyrkan. Durkheim uppfattar totem som en symbol för klanen. Eftersom klanen är odödlig – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment