Religionsfrihet för muslimer i Sverige

Religionsfrihet – begrepp och historia

Av vad vi vet synes kristendomen ha kommit till Sverige på allvar på 1000-talet samtidigt som kungamakten växte sig stark. Den nya läran var inte bara användbar för kungens mål att centralisera makten utan även attraktiv för överklassen som gärna ville efterlikna den moderna europeiska livstilen inklusive andra markörer som konsumtion av importerade lyxvaror (Hagerman). Tron spreds så småningom till det bredare folklagret men hur pass strikt och genomsyrande den var är nog mindre tydligt. Åtminstone tog det ett par århundranden innan den svenska kyrkan på Skänninge kyrkomöte 1248 införlivades med den europeiska med bland annat krav på celibat för präster. Kyrkoplikt och tionde kom så småningom under medeltiden.

I och med protestantismens inbrott på 1500-talet som del i Gustav Vasas maktövertagande sattes frågan om den rätta tron på sin spets – fel tro innebar förräderi. Under 1600-talet med sina ofta religiöst motiverade europeiska krig stelnade kyrkan i dogmatisk tro och strikt plikt (Englund). Jag kan tänka mig att kravet på lydnad och offer från allmogen hade betydelse för detta.

Eftersom att avvikelser från den rätta läran ansågs utgöra hot mot samhällets existens kom bekännare av andra religioner att förföljas fram till modern tid. Endast undantagsvis fick de bosätta sig i Sverige, stadigvarande fick lov att konvertera. Under 1700-talet började konsekvenserna av internationella kontakter att erodera konformismen. Utländska handels- och yrkesmän var värdefulla för landet och gavs därför möjlighet att utöva sin religion. Som exempel kan nämnas reformerta holländare anställda av Jonas Alströmer i Alingsås 1724, vars frihet 1741 utsträcktes till alla reformerta och anglikanska anhängare. Under den senare delen av 1700-talet kom (begränsade) rättigheter även för katoliker och judar (Karlsson, s. 10).

1809 års regeringsform gav möjlighet till fri religionsutövning. 1800-talets folkliga frireligiositet med inspiration från framför allt brittiska och amerikanska motsvarigheter var starkt pådrivande i en förändring och 1873 kunde man utträda ur statskyrkan om man samtidigt inträdde i någon av de då godkända samfunden (Karlsson, s. 11).

Det var alltså det inhemska trycket snarare än invandringen som verkligen satte fart på utvecklingen mot större religionsfrihet. Men att bara slippa vara med gick ännu inte.

1951 kom lagen om religionsfrihet som fortfarande gäller. Först då genomfördes villkorslös rätt till utträde ur Svenska kyrkan, men lagen stadfäste en verklighet som varit erkänd sedan lång tid. Regeringsformen från 1974 förtydligar grundlagen genom att slå fast att vi skall befrämja religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv (Karlsson, s. 5). Efter att stat och kyrka skiljts 1996 blir man inte längre automatiskt medlem i Svenska kyrkan.

Religionsfriheten uttrycks i grundlagen som frihet att kunna utöva sin religion (2 kap. 1 § första stycket Regeringsformen), och frihet från att behöva deltaga i ”demonstration” av religion (2 kap. 2 § Regeringsformen).

Vi har alltså både frihet till religion och frihet från religion. Ofta diskuteras hur långt konsekvenserna av dessa båda idéer kan dras i praktiken. Den religiöse kan vilja uttnyttja friheten som fribiljett för allehanda kontroversiella religiösa sedvänjor och den mot religiösa uttryck avogt inställde kan referera till den för att försöka tvinga bort all som har med religion att göra från det publika rummet.

Begränsningar genom lagar, seder och attityder

Moskéer

Islam i skolan

Muslimska organisationer

Förbättrad religionsfrihet

Jag har visat på några områden där utövandet av islam kommit i konflikt med lagar, seder och attityder. Även om möjligheterna för muslimer att utöva sin religion måste anses tämligen goda finns det därmed en potential till förbättring av religionsfriheten. En anpassning av djurskyddet till reglerna för halal/koscherslakt skulle kunna vara en sådan, möjligheter till könssegregering i offentliga lokaler en annan. Båda dessa exempel är dock för närvarande för kontroversiella – utvecklingen går snarare i motsatt riktning mot muslimska önskemål. Men i stort sett tror jag att muslimers möjligheter att utöva sin religion stegvis kommer att förbättras efterhand som det svenska majoritetssamhället vänjer sig vid muslimernas närvaro.

”Förbättras” är förstås subjektivt. En som är avogt inställd till religion skulle betrakta det som en förbättring om religionen tydligare avgränsades till det privata området. Problemen med de muslimska företrädarnas ortodoxa tolkning av islam är ett argument för att söka en minskning av religionens påverkan på samhället. En förbättring skulle då kunna innebära mindre respekt för religiösa konventioner och värderingar och mer av folkbildningsinsatser för att lära muslimerna svensk värdegrund och vilka individuella rättigheter den ger dem. Det skulle kunna ge en tydlig svensk karaktär på den ”blågula islam” som kurslitteraturen nämner utan att närmare beskriva den.

Referenser

 1. Alwall: ”Muslimerna och religionsfriheten”, Jonas Alwall. Del av kompendium ”Islam i Sverige”.
 2. Svanberg: ”Muslimer i Sverige”, Ingvar Svanberg & David Westerlund. Del av kompendium ”Islam i Sverige”.
 3. Johansson: ”Islamiska friskolor”, Bo Johansson. Del av kompendium ”Islam i Sverige”.
 4. Karlsson: ”Religionsfrihet i Sverige”, Pia Karlsson & Ingvar Svanberg (red.), Studentlitteratur 1997.
 5. Gardell: ”Islamofobi”, Mattias Gardell, Leopard förlag 2010.
 6. Gardell2: ”Bin Ladin i våra hjärtan: Globaliseringen och framväxten av politisk islam”, Leopard förlag 2005.
 7. Hedin: ”Islam och Västerlandet”, Christer Hedin, Dialogos Förlag 2006.
 8. Hagerman: ”Spåren av kungens män”, Maja Hagerman, Rabén Prisma 1996.
 9. Englund: ”Ofredsår”, Peter Englund, Bokförlaget Atlantis, 1993.
 10. Furuhagen: ”Bibeln och arkeologerna”, Hans Furuhagen, Natur & Kultur 2010.
 11. surah: ”Koranens budskap”, Mohammed Knut Bernström, Proprius förlag 2000.
 12. SR: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=742418. Den omtalade hadithen är Sahih Muslim, bok 41, nr 6985.
 13. Svd1: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vanligt-att-slakta-utan-bedovning_6172463.svd.
 14. SKL: ”Rekommendationer rörande omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder”. Sveriges kommuner och landsting. Dnr 08/4062.
 15. DN: ”Därför måste regeringen stoppa omskärelse av pojkar”, DN Debatt 2011-11-18, http://www.dn.se/debatt/darfor-maste-regeringen-stoppa-omskarelse-av-pojkar.
 16. Dom: Dom i mål nr T 7324-08, 2010-02-08, Stockholms tingsrätt, avdelning 3.
 17. Ssvd: ”Elev med slöja nekades praktikplats”, Sydsvenska dagbladet, 2011-04-08. http://www.sydsvenskan.se/malmo/elev-med-sloja-nekades-praktik/
 18. City: “Hon fick ursäkt i förlikning”, City Malmö, sidan 14, 2012-04-26.
 19. Spiegel: ”Domes and Minarets? Not in My Backyard, Say an Increasing Number of German”,  Spiegel Online International, 2008-07-16, http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,565146,00.html
 20. C4: “Undercover Mosque”, Channel Four Dispatches, 2007-01-15, http://en.wikipedia.org/wiki/Undercover_Mosque, http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2653266/Preachers-of-separatism-at-work-inside-Britains-mosques.html
 21. C4:2: “Undercover Mosque: The Return”, Channel Four Dispatches, 2008-09-01, http://en.wikipedia.org/wiki/Undercover_Mosque:_The_Return.
 22. Tele: “Preachers of separatism at work inside Britain’s mosques, The Telegraph, 2008-08-31. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2653266/Preachers-of-separatism-at-work-inside-Britains-mosques.html.
 23. UG2: ” Diktaturstaten Saudiarabien betalar Göteborgs nya moské”, SVT Uppdrag granskning, 2011-02-02, http://svt.se/2.151263/1.2314234/diktaturstaten_saudiarabien_betalar_goteborgs_nya_moske.
 24. SA2: http://muslim.se/om-oss.html
 25. SVT: ”Slaget om muslimerna”, SVT Dokument inifrån, 2009-12-06. http://svt.se/2.119703/1.1813016/slaget_om_muslimerna.
 26. Dagen: ”Dödshot mot konvertiter i Sveriges Radio”, Dagen, http://www.dagen.se/nyheter/dodshot-mot-konvertiter-i-sveriges-radio/
 27. SU: Föreläsning av Pia Karlsson i kursen Islamologi, delkurs Islam i Sverige, Stockholms universitet, 2012-05-03.
 28. SMF: ”Det glömda minoriteten”, Mahmoud Aldebe, april 2006, http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/Isidor/files/83/2113.pdf
 29. DN2: ” Jag var aningslös”, Dagens Nyheter, 2011-01-10. http://www.dn.se/nyheter/sverige/jag-var-aningslos
 30. DN3:: “Reinfeldt mötte svenska muslimer”, 2007-09-04, Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/sverige/reinfeldt-motte-svenska-muslimer.
 31. SVT2: ”Jönköpings kommun diskriminerar muslimska barn”, 2012-05-11, SVT Debatt, http://debatt.svt.se/2012/05/11/jonkopings-kommun-diskriminerar-muslimska-barn/
 32. UG: ”Bakom fasaden i svenska moskéer”, SVT Uppdrag granskning, påannonsering 2012-05-11 för ett program som sänds 2012-05-16, http://svt.se/ug/16-5-bakom-fasaden-i-svenska-moskeer.
 33. LT: ”Icke-medicinsk omskärelse läkaretiskt tvivelaktig”, Läkartidningen, 2010-02-25, http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13870
 34. DJ: ”Arbetsförmedlingen betalar 60000 kronor till muslim”, Dagens juridik, 2012-03-01, http://www.dagensjuridik.se/2012/03/arbetsformedlingen-betalar-60-000-kronor-till-muslim
Advertisements

About eklektikernsblogg

Mycket lättpåverkad
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s